/home/tszytwhdng/domains/polamp24.pl/public_html/vendor/magento/module-theme/view/frontend/templates/page/js/require_js.phtml
reklamacja
/home/tszytwhdng/domains/polamp24.pl/public_html/vendor/magento/module-theme/view/frontend/templates/html/container.phtml
/home/tszytwhdng/domains/polamp24.pl/public_html/app/code/Rokanthemes/Themeoption/view/frontend/templates/html/head.phtml
/home/tszytwhdng/domains/polamp24.pl/public_html/vendor/magento/module-page-cache/view/frontend/templates/form_key_provider.phtml
/home/tszytwhdng/domains/polamp24.pl/public_html/vendor/magento/module-catalog/view/base/templates/js/components.phtml
/home/tszytwhdng/domains/polamp24.pl/public_html/vendor/magento/module-sales/view/frontend/templates/js/components.phtml
/home/tszytwhdng/domains/polamp24.pl/public_html/vendor/magento/module-checkout/view/frontend/templates/js/components.phtml
/home/tszytwhdng/domains/polamp24.pl/public_html/vendor/magento/module-bundle/view/frontend/templates/js/components.phtml
/home/tszytwhdng/domains/polamp24.pl/public_html/vendor/magento/module-page-cache/view/frontend/templates/js/components.phtml
/home/tszytwhdng/domains/polamp24.pl/public_html/vendor/magento/module-reports/view/frontend/templates/js/components.phtml
/home/tszytwhdng/domains/polamp24.pl/public_html/vendor/magento/module-newsletter/view/frontend/templates/js/components.phtml
/home/tszytwhdng/domains/polamp24.pl/public_html/vendor/magento/module-page-builder/view/frontend/templates/widget_initializer.phtml
/home/tszytwhdng/domains/polamp24.pl/public_html/vendor/magento/module-wishlist/view/frontend/templates/js/components.phtml
/home/tszytwhdng/domains/polamp24.pl/public_html/app/code/Rokanthemes/AjaxSuite/view/frontend/templates/default.phtml
/home/tszytwhdng/domains/polamp24.pl/public_html/vendor/magento/module-theme/view/frontend/templates/js/cookie_status.phtml
/home/tszytwhdng/domains/polamp24.pl/public_html/vendor/magento/module-theme/view/frontend/templates/js/cookie.phtml
/home/tszytwhdng/domains/polamp24.pl/public_html/vendor/magento/module-theme/view/frontend/templates/html/notices.phtml
/home/tszytwhdng/domains/polamp24.pl/public_html/vendor/magento/module-cookie/view/frontend/templates/html/notices.phtml
/home/tszytwhdng/domains/polamp24.pl/public_html/vendor/magento/module-cookie/view/base/templates/html/cookie.phtml
/home/tszytwhdng/domains/polamp24.pl/public_html/vendor/magento/module-ui/view/base/templates/logger.phtml
/home/tszytwhdng/domains/polamp24.pl/public_html/vendor/magento/module-ui/view/base/templates/wysiwyg/active_editor.phtml
/home/tszytwhdng/domains/polamp24.pl/public_html/vendor/magento/module-login-as-customer-frontend-ui/view/frontend/templates/html/notices.phtml
/home/tszytwhdng/domains/polamp24.pl/public_html/vendor/magento/module-page-builder/view/base/templates/googlemaps.phtml
/home/tszytwhdng/domains/polamp24.pl/public_html/app/design/frontend/razor/razor_default/Rokanthemes_Themeoption/templates/html/beforebodyloader.phtml
/home/tszytwhdng/domains/polamp24.pl/public_html/app/code/Rokanthemes/Themeoption/view/frontend/templates/newsletterpopup.phtml
/home/tszytwhdng/domains/polamp24.pl/public_html/app/design/frontend/razor/razor_default/Rokanthemes_Themeoption/templates/html/header.phtml
/home/tszytwhdng/domains/polamp24.pl/public_html/vendor/magento/module-theme/view/frontend/templates/html/skiptarget.phtml
/home/tszytwhdng/domains/polamp24.pl/public_html/app/design/frontend/razor/razor_default/Magento_Theme/templates/html/title.phtml
/home/tszytwhdng/domains/polamp24.pl/public_html/vendor/magento/module-theme/view/frontend/templates/html/messages.phtml
/home/tszytwhdng/domains/polamp24.pl/public_html/vendor/magento/module-theme/view/frontend/templates/messages.phtml
/home/tszytwhdng/domains/polamp24.pl/public_html/vendor/magento/module-customer/view/frontend/templates/account/authentication-popup.phtml
/home/tszytwhdng/domains/polamp24.pl/public_html/vendor/magento/module-customer/view/frontend/templates/js/section-config.phtml
/home/tszytwhdng/domains/polamp24.pl/public_html/vendor/magento/module-customer/view/frontend/templates/js/customer-data.phtml
/home/tszytwhdng/domains/polamp24.pl/public_html/vendor/magento/module-customer/view/frontend/templates/js/customer-data/invalidation-rules.phtml
/home/tszytwhdng/domains/polamp24.pl/public_html/vendor/magento/module-page-cache/view/frontend/templates/javascript.phtml
/home/tszytwhdng/domains/polamp24.pl/public_html/app/code/Rokanthemes/QuickView/view/frontend/templates/quickview.phtml


REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA*I. Podstawa prawna ustawa z dnia 30 maja 2014r. z późn.zm. o prawach konsumenta
II. Podstawowe
przesłanki
odpowiedzialności
Sprzedawcy
 1. 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta w razie braku
  zgodności produktu z umową
 2. 2. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają
  w szczególności jego:
  1. 1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,
  2. 2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny
   konsumentowi, o którym konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej
   w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował
 3. 3)Ponadto produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
  1. 1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się produktu tego
   rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm
   technicznych lub dobrych praktyk;
  2. 2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i
   bezpieczeństwo, jakie są typowe dla produktu tego rodzaju i których
   konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter
   produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego
   poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu,
   w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca
   wykaże, że:
   1. a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie,
    nie mógł o nim wiedzieć
   2. b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane
    z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie
    zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
   3. c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta
    o zawarciu umowy;
   4. 3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których
    dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać
   5. 4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca
    udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy i odpowiadać
    opisowi takiej próbki lub takiego wzoru
  3. 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności
   produktu z umową w zakresie, o którym mowa w ust.3 powyżej, jeżeli
   konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie
   poinformowany, że konkretna cecha produktu odbiega od wymogów
   zgodności z umową określonych w ust.3 powyżej, oraz wyraźnie i
   odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy produktu.
  4. 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności produktu
   z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania produktu, jeżeli
   1. 1) został on zmontowany przez Sprzedawcę lub na jego
    odpowiedzialność;
   2. 2) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez konsumenta
    wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę.
III.Uprawnienia
konsumenta
 1. 1. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego
  naprawy lub wymiany.
 2. 2. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy,
  lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany,
  jeżeli doprowadzenie do zgodności produktu z umową w sposób
  wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby
  nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 3. 3. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby
  nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia
  produktu do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się
  wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku
  zgodności produktu z umową, wartość produktu zgodnego z umową oraz
  nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany
  sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową.
 4. 4. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie
  od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez
  konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych
  niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę produktu oraz cel, w jakim konsument
  go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat
  pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca
 5. 5. Konsument udostępnia Sprzedawcy produkt podlegający naprawie
  lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta produkt na swój
  koszt.
 6. 6. Jeżeli produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku
  zgodności towaru z umową, Sprzedawca demontuje produkt oraz
  montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca
  wykonanie tych czynności na swój koszt.
 7. 7. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie
  z produktu, który następnie został wymieniony.
 8. 8. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, konsument może złożyć
  oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. 1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia produktu do zgodności z umową zgodnie z ust. 3 powyżej;
  2. 2) Sprzedawca nie doprowadził produktu do zgodności z umową
   zgodnie z ust. 4-6 powyżej
  3. 3) brak zgodności produktu z umową występuje nadal, mimo że
   Sprzedawca próbował doprowadzić produkt do zgodności z umową;
  4. 4) brak zgodności produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia
   obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego
   skorzystania ze środków ochrony określonych powyżej;
  5. 5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że
   nie doprowadzi on produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie
   lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta
 9. 9. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny
  wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu niezgodnego z umową
  pozostaje do wartości produktu zgodnego z umową.
 10. 10. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek
  skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż
  w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta
  o obniżeniu ceny.
 11. 11. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności
  produktu z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności
  towaru z umową jest istotny.
 12. 12. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych
  produktów dostarczonych na podstawie umowy konsument może
  odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych produktów, a także w
  odniesieniu do innych produktów nabytych przez konsumenta wraz z
  produktami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie
  oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie produkty
  zgodne z umową
 13. 13. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca
  produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi
  cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
  produktu lub dowodu jego odesłania
 14. 14 Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego
  sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie
  zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z
  żadnymi kosztami
IV. Czasowe granice
odpowiedzialności
Sprzedawcy za brak
zgodności towaru
z umową
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności produktu
z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu
dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności produktu do
użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub
osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak
zgodności produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch
lat od chwili dostarczenia produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można
pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności
produktu z umową
V. Opis reklamacji Zaleca się podanie przez Klienta w treści reklamacji następujących
danych:
 1. 1) przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju braku zgodności
  produktu z umową .i daty jej wystąpienia;
 2. 2) żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z Umową
  Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w sytuacjach przewidzianych w pkt III ust. 8;
 3. 3) danych kontaktowych składającego reklamację.
VI. Miejsce i sposób
złożenia reklamacji
Reklamacja składana jest przez Klienta:
 • - pisemnie na adres: ul. Przemysłowa 1 , 11-500 Giżycko;
 • - za pośrednictwem poczty elektronicznej na
  adres: polamp24@polamp.com;
VII. Odpowiedź
Sprzedawcy
na reklamację
 1. 1. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację
  konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania
 2. 2. Jeżeli Sprzedawca nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie,
  o którym mowa w ust. 1, uważa się, że uznał reklamację.
 3. 3. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje konsumentowi
  na papierze lub mailowo

* Powyższe zasady dotyczące konsumenta, stosuje się też do osoby fizycznej
zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z
treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,
wynikającego w szczególności
z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na
podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej.

/home/tszytwhdng/domains/polamp24.pl/public_html/vendor/magento/module-catalog/view/frontend/templates/frontend_storage_manager.phtml
/home/tszytwhdng/domains/polamp24.pl/public_html/vendor/magento/module-theme/view/frontend/templates/html/absolute_footer.phtml
/home/tszytwhdng/domains/polamp24.pl/public_html/app/code/Rokanthemes/AjaxSuite/view/frontend/templates/popup_wrapper.phtml
/home/tszytwhdng/domains/polamp24.pl/public_html/app/code/Rokanthemes/Themeoption/view/frontend/templates/fake_order.phtml